Kategorie
artykuly

Automatyzacja FVS w Business Central

Czym jest Business Central

Więcej informacji o systemie znajdziesz tutaj: https://lp.inlogica.com/business-central-ebook

Przykład zastosowania aplikacji u naszego klienta

Dynamics 365 Business Central w standardzie posiada funkcję dodawania cenników dla poszczególnych klientów i dla danego zapasu.

Umożliwia również generowania cyklicznych faktur sprzedaży.

Jednak w szczególnych przypadkach, np. gdy ceny sprzedaży zależą od dodatkowych składników takich jak: sumowanie składowych cen, kursy walut lub od ilości dni w miesiącu, standardowe rozwiązania nie są wystarczające. W takich wypadkach wyliczenia cen odbywały się poza systemem.

Firma naszego klienta pomyślnie wykorzystuje system Business Central w codziennej pracy, zdecydowaliśmy się więc uzupełnić standardową funkcjonalność o rozszerzenie.

Przygotowany przez nas dodatek pozwala na import danych z przygotowanego arkusza Excel i przekształcenie ich w gotowe wiersze faktur. Zaimportowane dane można swobodnie przeglądać, a przy użyciu funkcji stwórz faktury są one przetwarzane na faktury sprzedaży do zaksięgowania wraz z uzupełnionymi danymi nagłówkowymi z kartoteki nabywcy.

Podsumowanie

Wystawianie faktur stało się szybsze i bardzie precyzyjne. Klient jest spokojny o to, że kwoty umieszczone w dokumentach są prawidłowe.

Kategorie
artykuly

Microsoft Dynamics Business Central Part 1/10

Microsoft Dynamics Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV) to element platformy Microsoft Dynamics 365. Jest to system klasy ERP kierowany do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dostępny w 2 podstawowych wariantach: Microsoft Dynamics Business Central Essentials (moduły: finanse, sprzedaż, zakupy, magazyn, CRM, zasoby ludzkie, zarządzanie projektami) oraz Microsoft Dynamics Business Central Premium (funkcjonalności Microsoft Dynamics Business Central Essentials + produkcja i serwis).

Inlogica Separator

Jako część platformy Microsoft Dynamics 365 stanowi doskonałą bazę do rozwoju zaplecza technologicznego organizacji w oparciu o pozostałe zintegrowane z nim rozwiązania przygotowane przez Microsoft.

Inlogica Separator

Umożliwia wgląd we wszystkie najistotniejsze procesy zachodzące w ramach organizacji i pozwala na ich bieżącą analizę i korektę uzależnioną od zmieniających się uwarunkowań. Dzięki automatyzacji procesów decyzyjnych przyczynia się do ograniczenia kosztów i optymalnego wykorzystania zasobów.

Inlogica Separator

Microsoft dąży do unifikacji wszystkich narządzi biznesowych w ramach jednej platformy Dynamics 365 i to od indywidualnych preferencji użytkowników końcowych zależy, które z nich są optymalne w ich codzienne pracy. Z uwagi na nasze doświadczenia proponujemy Klientom rozpoczęcie budowy tego ekosystemu od strony finansowo – księgowej w ramach systemu ERP Microsoft Dynamics Business Central (ostatecznie wszystko w biznesie zaczyna się i kończy na pieniądzach).

Inlogica Separator

Więcej informacji o metodyce, którą zastosowaliśmy można znaleźć tutaj:

Telegraficzny skrót

Zainteresował Cię ten artykuł? Nie możesz doczekać się kolejnych części? Kliknij tutaj aby zobaczyć cały materiał

Kategorie
artykuly

Zatory płatnicze dla Microsoft Dynamics AX/365

Monitoruj na bieżąco zatory płatnicze. Dbaj o wizerunek swojej firmy jako płatnika.

Walka z zatorami płatniczymi i kłopotami z płynnością finansową w biznesie trwa. Ministerstwo rozwoju wprowadziło zmiany w sprawozdaniach o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych począwszy od sprawozdań za rok 2022.

Jakie są główne zmiany w sprawozdaniu o zatorach płatniczych?

Poza zmianą samego terminu na złożenie sprawozdania wyklucza się z niego transakcje realizowane w ramach grupy kapitałowej oraz transakcje z publicznymi podmiotami leczniczymi. Poza tym nie uwzględnia się również świadczeń przedawnionych.

W przypadku raportowania informacji o świadczeniach spełnionych i otrzymanych (czyli należnościach i zobowiązaniach zapłaconych) podaje się tylko ich wartości bez rozróżnienia na przedziały czasowe.

Świadczenia pieniężne niespełnione i nieotrzymane w terminie (czyli zaległości zarówno nasze wobec kontrahentów, jak i kontrahentów wobec nas) wykazuje się jak dotąd z podziałem na okresy przekroczenia terminu zapłaty. Zmianie jednak uległy ich wartości. Aktualnie obowiązują przedziały: do 5 dni, 6 do 30 dni, 31 do 60 dni, 61 do 120 dni oraz powyżej 120 dni.

Wartość transakcji w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu płatności na konto.

Do kiedy sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2022?

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w tym roku składa się do 2 maja 2023.

Jednak samo złożenie i analizowanie post factum danych do Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty to przysłowiowa musztarda po obiedzie.

Wyzwaniem dla biznesu jest zapobieganie samemu powstawaniu zatorów płatniczych. Po to, by uchronić się przed ewentualną (nie zawsze przecież zamierzoną) niesolidnością swoich kontrahentów, własnymi opóźnieniami, które mogą skutkować generowaniem zatorów, a w konsekwencji karami ze strony UOKiK oraz nadszarpnięciem swojego wizerunku na rynku jako płatnika. Dane ze sprawozdań składanych ministrowi odpowiedzialnemu za sprawy gospodarcze są przecież publiczne dostępne.

Kontrola zatorów płatniczych – wyzwanie nie tylko dla dużych firm.

Największych przedsiębiorców przymuszają do kontroli zatorów przepisy. Jednak wiedza o rzetelności płatniczej partnerów, z którymi nawiązuje się relacje biznesowe jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Każda organizacja działająca na rynku powinna na bieżąco: monitorować własne praktyki płatnicze oraz monitorować opóźnienia w płatnościach od swoich Klientów.

Tym bardziej, że wraz z wprowadzonymi ostatnio zmianami w sprawozdaniach, zdecydowanie obniżono wartość „dozwolonego” limitu zobowiązań przeterminowanych.

Nadmierne opóźnianie w transakcjach handlowych. Jaki jest aktualny limit?

Nadmierne opóźnianie według najnowszej definicji to sytuacja, gdy suma wymagalnych nierozliczonych transakcji oraz transakcji rozliczonych po terminie w okresie 3 kolejnych miesięcy wynosi co najmniej 2 mln. zł.

Przekroczenie tego limitu wiąże się z karami. Aczkolwiek nie jest to sytuacja bez wyjścia. Istotne jest monitorowanie na bieżąco skali opóźnień.

Jak uchronić się przed karami za opóźnienia w płatnościach?

Jak pokazuje praktyka UOKiK może odstąpić od ukarania w przypadku wystąpienia okoliczności łagodzących. Na przykład wtedy, gdy dłużnik sam padł ofiarą zatorów.

Jeżeli w kontrolowanym okresie suma świadczeń pieniężnych nieotrzymanych lub otrzymanych przez firmę po terminie była wyższa niż wygenerowane przez nią samą zatory płatnicze, kar nie będzie. Zdecydowanie warto te wartości na bieżąco kontrolować.

Sprawdź nasz produkt: https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/zatory-platnicze/

Kategorie
artykuly

7 PODSTAWOWYCH BŁĘDÓW popełnianych we wdrożeniach ERP Microsoft Dynamics 365 Część 7-ostatnia

# 7 Odpuszczenie dokumentacji

Często, niezależnie od branży czy projektu, słyszy się pytanie: “czy masz to na mailu?”

I nie ma się co dziwić. Jest to niezwykle ważny aspekt w każdej pracy, w której zdani jesteśmy na decyzje innych ludzi, a zwłaszcza gdy w rachubę wchodzą pieniądze i nakład czasu pracy całych zespołów specjalistów.

Zazwyczaj przeszkodą w spisywaniu ustaleń po spotkaniach biznesowych, roboczych, podsumowujących jest po prostu brak czasu. Górę biorą ustalenia “na słowo”. Wzajemne zaufanie to podstawa, ale są aspekty, w których należy działać zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania na drodze. Lepiej być mądrym przed ewentualną szkodą i dokumentować wszelkie ustalenia dotyczące projektu.

Unikniemy w ten sposób szeregu nieporozumień, a prace pójdą zgodnie z wcześniejszym zapisem. Każdorazowo możemy oczywiście zmienić zapis czy zaktualizować status czy zakres zadań.

Znamy niepisaną zasadę, że ważniejszy jest działający system, niż szczegółowa dokumentacja, to jednak wolimy nie ryzykować ustaleń “na twarz”.

Dążmy do zdefiniowania kryteriów akceptacyjnych zadania, czy choćby ustalenia definicji zakończenia zadania.

W przeciwnym razie, może dojść do sytuacji, że otrzymamy coś, czego już nie potrzebujemy lub czego w ogóle nie zamawialiśmy lub nie dostaniemy tego, co chcieliśmy.

Sprawnie realizowane wdrożenie cechuje się elastycznością projektową. Istotne jest jednak, aby w umowie lub innym dokumencie projektowym zapisać wspólne zrozumienie celu i zakresu wdrożenia. A tzw. ustalenia „na słowo” lepiej udokumentować w formie podsumowania w mailu, czy też innym ustalonym narzędziu komunikacyjnym. Pozwoli to zaoszczędzić czas, a w efekcie pieniądze.

Sprawnie realizowane wdrożenie cechuje się elastycznością projektową. Istotne jest jednak, aby w umowie lub innym dokumencie projektowym zapisać wspólne zrozumienie celu i zakresu wdrożenia. A tzw. ustalenia „na słowo” lepiej udokumentować w formie podsumowania w mailu, czy też innym ustalonym narzędziu komunikacyjnym. Pozwoli to zaoszczędzić czas, a w efekcie pieniądze.

Dzięki dokumentacji, w przypadku nieporozumienia, błędu czy zwyczajnego „zawalenia sprawy” w trakcie realizacji, mamy spisane założenia. W przypadku kwestii spornych, zarówno po stronie Klienta, jak i zespołu wdrożeniowego, będzie do czego się odnieść. Zdrowy rozsądek w takiej sytuacji często pozwala uniknąć nerwów i rosnących kosztów po obu stronach. Warto mieć wszystko “czarno na białym”.

Najlepsze rady

 • Zainwestuj czas w udokumentowanie założeń biznesowych.
 • Tam, gdzie to możliwe stosuj mapy procesów, grafiki, schematy.
 • Uwzględnij sporządzenie dokumentacji dla użytkownika końcowego – będzie pomocna przy wprowadzaniu nowych pracowników.
 • Uwzględnij czas i budżet na sporządzenie dokumentacji w harmonogramie prac.

Poprzednie artykuły, dotyczące wcześniejszych błędów znajdziesz tutaj: https://inlogica.com/artykuly/

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać – zapoznaj się z całością materiału juz teraz: https://lp.inlogica.com/7-bledow

Kategorie
artykuly

7 PODSTAWOWYCH BŁĘDÓW popełnianych we wdrożeniach ERP Microsoft Dynamics 365 Część 6

# 6 Przeszacowany budżet

W tym miejscu znów warto przywołać ramowy harmonogram. Skosztorysowanie wdrożenia to jedno z podstawowych działań, jakie trzeba wykonać zanim rozpocznie się jakiekolwiek prace.

Na początku trzeba zweryfikować potrzebę danego rozwiązania w firmie. Czy na pewno jest ono niezbędne, czy jest budżet na wdrożenie rozwiązania klasy ERP w organizacji. Jest to niezwykle ważne nie tylko dla rozpoczęcia praca, ale i powodzenia całej realizacji.

Budżety i kosztorysy mają to do siebie, że często nie chcą się na końcowym etapie “spiąć”. Zawsze są nieprzewidziane wydatki, które nie zostały ujęte w tabelkach. I trudno się dziwić – dlatego są nieprzewidywalne. Stąd potrzeba założenia budżetu “na górkę”.

Z naszych doświadczeń wynika, że bufor powinien wynosić 10 – 20% wartości pierwotnych założeń.

Dlatego trzeba wszystko i dokładnie skalkulować, a później jeszcze raz przeskalować do potrzeb danej firmy/zakładu/przedsiębiorstwa.

Warto zadać sobie fundamentalne pytanie: czy nas na to stać, czy ta inwestycja przyniesie nam zakładane korzyści (nie tylko czysto finansowe).

Jak to mówią: budżet nie jest z gumy, a nerwy nie są ze stali.

Najlepsze rady

 • Trzymaj się planu lub świadomie wprowadzaj zmiany – unikniesz niekontrolowanego rozszerzenia budżetu.
 • Parkuj – stwórz listę wszystkich interesujących pomysłów na usprawnienia i włącz ją do ramowego harmonogramu lub przesuń na koniec kolejki prac realizacyjnych – dzięki temu utrzymasz tempo wdrożenia i będziesz mógł do nich wrócić, kiedy zakończą się najważniejsze prace.
 • Czytaj raporty – wykonawca w dowolnym momencie powinien Ci udostępnić raport.
 • Bądź aktywny – pytaj, włącz w prace swój zespół, znajdź czas na testy – wszystkie te aktywności pozwolą na ograniczenie kosztów i lepsze zrozumienie i kontrolę budżetu.

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać – zapoznaj się z całością materiału juz teraz: https://lp.inlogica.com/7-bledow

Kategorie
artykuly

7 PODSTAWOWYCH BŁĘDÓW popełnianych we wdrożeniach ERP Microsoft Dynamics 365 Część 5

# 5 Zachwiane zaufanie

Każda współpraca opiera się na relacjach. Często różnego typu: biznesowych, partnerskich, kurtuazyjnych, towarzyskich, koleżeńskich. Bywa, że w grę wchodzi jedna z przywołanych, a zdarza się, że wszystkie razem.

Tak, czy inaczej podstawą owocnej współpracy na linii Klient-firma wdrożeniowa są “dobre relacje”. Oczekiwana jest “chemia”, idealnie kiedy “coś zaiskrzy” między Klientem a wykonawcą. Bo gdy dobrze się współpracuje, wypracowywane są najlepsze efekty. To truizm – fakt. Ale ciągle się sprawdza.

Na dobrych relacjach buduje się nie tylko zaufanie, ale także wzajemny szacunek.

Poszanowanie swojej i cudzej pracy pozwala uniknąć niezrozumienia. A jeśli towarzyszy temu elementarna wiedza o zakresie pracy programisty, wówczas praca “idzie jak po maśle”. Wtedy nie usłyszymy komentarzy typu: „dołożenie jednej kolumny do tabeli przecież nie może zająć dobremu programiście więcej niż 15 minut” itp., itd.

*W budowaniu przyjaznych relacji pomagają sprawdzone i dobre praktyki w komunikacji:

 • zawsze warto mówić jasno i wprost
 • nie warto “owijać w bawełnę”, nie ma sensu rozmywać przekazu
 • wskazane jest docenianie pracy całego zespołu
 • koniecznie należy dotrzymywać danych obietnic
 • a przede wszystkim, szanować wzajemnie poświęcony czas i wykonywaną pracę. *

Dwie strony muszą darzyć się zaufaniem. Może nie bezgranicznym, ale na przyzwoitym poziomie.

Zarówno Klient, jak i wykonawca wdrożenia znają się na swojej pracy, wykonują ją profesjonalnie, wystarczy więc pozwolić specjalistom spokojnie pracować, i czasem po prostu starać się nie przeszkadzać. Każdy etap, który skończą, z pewnością omówią z Klientem, tj. z osobami do tego wyznaczonymi.

Partnerska relacja pozwala na swobodną i klarowną komunikację statusu prac. Brak porozumienia i zrozumienia wpływa na czas realizacji, pogarsza przyjazną atmosferę współpracy.

W pracy zespołów/firm wdrożeniowych bardziej liczą się ludzie i relacje/interakcje, niż procesy i systemy. Dzieje się tak, ponieważ procesy i systemy wdrażają ludzie z obu stron biznesu.

Jeśli nie będzie między nimi porozumienia, mogą pojawiać się problemy podczas wdrażania.

Współpraca zawsze zaczynam się od wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Najlepsze rady

 • Mów i słuchaj. Tyle wystarczy.
 • Wiemy, że Twoja firma zapewne nie zajmuje się wdrażaniem systemów informatycznych – dlatego rozpocząłeś lub planujesz współpracę z fachowcami od wdrożeń.
 • Korzystaj z ich doświadczeń, wskazówek, rekomendacji. Im również zależy na tym, żeby wdrożenie zakończyło się sukcesem, a droga do niego była jak najbezpieczniejsza i najprostsza.
 • Nie bój się zadawania pytań. Wspólnie musicie dojść do przekonania, że rozumiecie wzajemne oczekiwania i cele biznesowe współpracy. Każde wyzwanie można szczerze omówić, tak aby wyciągnięte z tej rozmowy wnioski mogły poprawić kooperację.

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać – zapoznaj się z całością materiału juz teraz: https://lp.inlogica.com/7-bledow

Kategorie
artykuly

7 PODSTAWOWYCH BŁĘDÓW popełnianych we wdrożeniach ERP Microsoft Dynamics 365 Część 4

# 4 Samowolna decyzyjność

Echo tego “błędu” pojawiło się już w punktach powyżej. I podobnie jak we wcześniejszych opisach, warto przywołać to, co jest podstawą każdego wdrożenia, czyli ramowy harmonogram.

Gdy planujemy funkcjonalności, które chcemy wdrożyć, musimy określić je wspólnie z przedstawicielami wszystkich działów mających styczność i pracujących z danym narzędziem.

Najlepiej, jeśli w tej “burzy mózgów” wezmą udział kierownicy zespołów/działów. Jednak zanim do tego dojdzie, kierownicy powinni znać potencjalne oczekiwania i ewentualne problemy “swoich ludzi”.

Zanim wezmą udział we wspomnianej burzy mózgów, dobrze żeby wiedzieli, jak mogą usprawnić pracę w swoich zespołach i co powinni uzyskać na końcu. Taka “ścieżka komunikacji wewnętrznej” ważna jest także z innego powodu. Chodzi o to, żeby każdy w zespole miał taki sam stan wiedzy na temat wdrożenia.

Kierownik zespołu przekazuje wszystkim pozostałym kluczowe ustalenia. Aby nie było niekomfortowej sytuacji, polegającej na podjęciu przez kogoś samowolnej decyzji, o której nikt inny nie będzie wiedział. Skutkiem takiego działania mogą być komplikacje we wdrożeniu lub/i dodatkowe niepotrzebne koszty, a czasem nerwowe ruchy, czy wręcz przykre konsekwencje.

Wewnętrzny obieg informacji pozwala utrzymać przebieg wdrożenia zgodnie z założonym harmonogramem bez nieprzewidzianych odchyleń.

Najlepsze rady

 • Ustal wspólnie z wykonawcą kierowników projektu lub skład komitetu decyzyjnego.
 • Ustal na poziomie harmonogramu priorytety i kolejność realizacji poszczególnych prac.
 • Umocuj Twój zespół – nadaj członkom Twojego zespołu uprawnienia do podejmowania decyzji o ostatecznym kształcie i działaniu poszczególnych funkcjonalności wpływających na ich codzienną pracę.
 • Nie pozwalaj na wielogłos – ustal z wykonawcą sposób i osoby uprawnione do podejmowania ostatecznych decyzji.

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać – zapoznaj się z całością materiału juz teraz: https://lp.inlogica.com/7-bledow

Kategorie
artykuly

7 PODSTAWOWYCH BŁĘDÓW popełnianych we wdrożeniach ERP Microsoft Dynamics 365 Część 3

# 3 Nadprogramowa kreatywność (tzw. „zachcianki”)

Przed rozpoczęciem procesu wdrożenia, warto – a nawet trzeba – poznać możliwości i zastosowanie nowoczesnego systemu ERP. Czy przyda się i w jakim zakresie, czy firma jest na to gotowa, czy to jest “ten moment” na taką inwestycję?

Odpowiedzi na postawione pytania może przynieść analiza przedwdrożeniowa albo konstruktywne konsultacje ze specjalistami z firmy wdrożeniowej.

Jeśli decyzja jest “na tak”, kolejnym krokiem jest dokładne omówienie potrzebnych funkcjonalności.

Dlaczego? Ponieważ jednym z głównych błędów, a tym samym hamulców wdrożenia, są pojawiające się w trakcie “zachcianki”: – “a kiedyś to działało tak…”, “a zróbmy jeszcze taką funkcjonalność…”

Nie warto inwestować w rozwiązania niestandardowe, jeśli nie jesteśmy przekonani, że przyniesie to poprawę działania systemu. Nie ma też sensu zostawiać czegoś z czystego sentymentu, bo “zawsze tak było…”

Nowe rozwiązanie powinno i może być skrojone na miarę konkretnego przedsiębiorstwa. Wcześniejsze określenie potrzebnych funkcjonalności (ma to związek z przygotowanym ramowym harmonogramem), umożliwi efektywną optymalizację kosztów i wdrażanych rozwiązań.

Przydatnym, a często pomijanym przez Klientów etapem, jest zbadanie, czy każdy obszar firmy potrzebuje “modernizacji” systemu. Mówiąc wprost – czy w każdym dziale: w finansach, produkcji, magazynie czy w sprzedaży – sprawdzi się i tak samo potrzebny będzie system ERP oraz który z jego wariantów będzie optymalny.

Najlepsze rady

 • Trzymaj się blisko standardu rozwiązania – oprogramowanie biznesowe Microsoft funkcjonuje w tysiącach firm na całym świecie. Modyfikacje powinny ewentualnie dotyczyć tylko tych unikalnych procesów, które stoją u podstaw sukcesu Twojej firmy.
 • Realizuj plan podstawowy – trzymając się pierwotnego harmonogramu ramowego utrzymasz pod kontrolą budżet i kalendarz projektu.
 • Parkuj – stwórz listę wszystkich interesujących pomysłów na usprawnienia i włącz ją do ramowego harmonogramu lub przesuń na koniec kolejki prac realizacyjnych – dzięki temu utrzymasz tempo wdrożenia i będziesz mógł do nich wrócić, kiedy zakończą się najważniejsze prace.

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać – zapoznaj się z całością materiału juz teraz: https://lp.inlogica.com/7-bledow

Kategorie
artykuly

7 PODSTAWOWYCH BŁĘDÓW popełnianych we wdrożeniach ERP Microsoft Dynamics 365 Część 2

# 2 Niewystarczające zaangażowanie

Wdrożenie – czy potocznie mówiąc – “dowiezienie” projektu zależy od pracy zespołowej. I nie chodzi tu jedynie o dedykowany zgrany zespół specjalistów po stronie wykonawcy. Powodzenie zależne jest od owocnej i efektywnej współpracy obu stron. Gdy jedna strona angażuje się bardziej niż druga, realizacja może natknąć się na niepotrzebne utrudnienia.

Kolejna sprawa, to głębokie zaangażowanie w projektowanie założonych rozwiązań. Niestety nie jest to możliwe, gdy nie ma konkretnych osób przypisanych do zadania lub/i odpowiedzialność jest rozproszona. Optymalnym rozwiązaniem, byłoby przypisanie do projektu po stronie Klienta, takich osób, które mogą w imieniu zleceniodawcy podejmować wiążące decyzje i akceptować kolejne etapy prac.

Wiąże się to często z kompetencjami i przygotowaniem “merytoryczno-technicznym”. Często pojawiają się pytania, wątpliwości czy nowe pomysły, które trzeba omówić. Wówczas potrzebne jest zrozumienie kwestii i otwartość w rozmowach osób odpowiedzialnych za projekt (u Klienta).

Aby wdrożenie przebiegło zgodnie z opracowanym wcześniej ramowym harmonogramem, specjaliści potrzebują – dostarczonych przez Klienta – wszystkich wymaganych danych do wykonania projektu. Należą do nich m.in. plan kont, dostawcy, odbiorcy, kartoteki produktów/usług, wytyczne do VAT.

Jak widać, znajomość wdrażanych rozwiązań jest istotna nie tylko przy testach, ale i ustaleniach techniczno-organizacyjnych w trakcie całego procesu wdrażania.

Pomóc w tym mogą szkolenia poprzedzające wdrożenie. Z jednej strony, przygotują zespół Klienta do pracy z nowym systemem, z drugiej, pozwolą sprawdzić “stan wiedzy” o tym, co wdrażamy.

Najlepsze rady

 • Bądź aktywny – pozwól specjalistom na wykorzystanie ich doświadczeń, jednocześnie tam, gdzie to możliwe proponuj usprawnienia i modyfikacje ułatwiające prace w Twojej organizacji.
 • Kontroluj proces – zaplanuj cykliczne spotkania, podczas których zweryfikujesz postępy prac, odchylenia od pierwotnego planu etc.
 • Umocuj Twój zespół – nadaj członkom Twojego zespołu uprawnienia do podejmowania decyzji o ostatecznym kształcie i działaniu poszczególnych funkcjonalności wpływających na ich codzienną pracę.
 • Pytaj – Twoja firma zapewne nie zajmuje się wdrożeniami. Jeżeli coś jest niejasne, nie bój się zadawania pytań.
 • Testuj, testuj, testuj – sprawdzaj szybko, dokładnie i wielokrotnie przygotowane rozwiązania.

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać – zapoznaj się z całością materiału juz teraz: https://lp.inlogica.com/7-bledow

Kategorie
artykuly

7 PODSTAWOWYCH BŁĘDÓW popełnianych we wdrożeniach ERP Microsoft Dynamics 365 Część 1

# 1 Brak harmonogramu

Ramowy harmonogram pozwala kontrolować budżet, przebieg wdrożenia, a finalnie – sukces prac. Brak opracowania bez oszacowania kosztów, terminu wykonania, a także nie założenie rezerwy czasowej i finansowej, wiąże się z dużym ryzykiem realizacji wdrożenia. A tego nikt sobie nie życzy. Zarówno po naszej stronie, jak i każdego Klienta.

Dopracowany harmonogram daje komfort w planowaniu i przeprowadzaniu wdrożenia. Umożliwia przypisanie do prac właściwych specjalistów, a także przygotowanie się na ewentualne problemy i ich rozwiązanie.

Harmonogram jest silnie związany z metodyką prac w której realizowane jest wdrożenie. INLOGICA na przykład realizuje prace w metodykach zwinnych, takich jak SCRUM.

 • Logicznie opracowany harmonogram podnosi wewnętrzną dyscyplinę wszystkich zaangażowanych we wdrożenie/projekt. Dzięki czemu zespół może pracować bez presji czasu, a to w realny sposób przekłada się na wydajność.
 • Dobry harmonogram pozwala na każdym etapie na bieżąco monitorować postęp prac. Optymalnie, gdy ma to miejsce co tydzień lub dwa, w zależności od zadania.
 • Dlatego tak istotne dla wdrożenia jest zarezerwowanie w harmonogramie miejsc, w których możemy sprawdzić postęp prac.
 • Ważnym warunkiem przy tworzeniu ramowego harmonogramu jest planowanie go wspólnie – wykonawca z Klientem. Jest to niezbędne dla powodzenia wdrożenia.

Najlepsze rady

 • Planuj ramowo – przygotowanie bardzo szczegółowego harmonogramu jest czasochłonne i kosztowne.
 • Kontroluj odchylenia od pierwotnego planu – zmiana zakresu wdrożenia wpływa na czas realizacji i budżet projektu.
 • Uwzględnij czynnik ludzki – pamiętaj o urlopach, załóż bufor czasowy na nieobecności wynikające z sytuacji losowych takich jak choroba czy kalendarz świąt.
 • Pracuj zwinnie – wprowadzaj korekty, wzbogacaj harmonogram o elementy, które zostały zdefiniowane po akceptacji pierwotnej wersji. To pozwoli na bieżące urealnianie budżetu i czasochłonności.
 • Zapewnij zastępowalność – dzięki temu utrzymasz ciągłość realizacji prac.

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać- zapoznaj się z całością materiału już teraz. https://lp.inlogica.com/7-bledow