Rodo Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych (Danych) jest INLOGICA sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu NIP: 7822871457, (kontakt: ul. Św. Michała 43, 60-169 Poznań, e-mail: rodo@INLOGICA.com) – dalej INLOGICA.

Ochrona Danych przez INLOGICA odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

INLOGICA szanuje Państwa prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo Danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Podawane INLOGICA Dane w jakiejkolwiek formie nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Jeżeli podali Państwo INLOGICA Dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy – są one przetwarzane.

Dane przetwarzane są:

 • a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • b. zgodnie z niniejszymi wdrożonymi Regułami Ochrony Danych Osobowych
 • c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, wykonania, zmiany bądź rozwiązania umowy pomiędzy Państwem a INLOGICA
 • d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa

Dane przetwarzane w celach wskazanych powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom tj:

 • a. Podmiotom, z którymi INLOGICA ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania Danych, tj. podmiotom świadczącym usługi: IT, kadrowo–płacowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe i graficzne. Dane mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom INLOGICA, jak też podmiotom udzielającym wsparcia INLOGICA na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 • b. podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania)
 • c. poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w celu działania usługi Google Analytics w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską

Mają Państwo prawo:

 • a. dostępu do treści swoich Danych i ich sprostowania
 • b. do usunięcia, ograniczenia przetwarzania Danych
 • c. do przenoszenia Danych
 • d. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych
 • e. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie Danych
 • f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych narusza przepisy o ochronie Danych.

INLOGICA zachowuje i wykorzystuje Dane tylko do potrzeb niezbędnych dla celu w jakim zostały podane i jedynie tak długo, jak jest to konieczne. INLOGICA zastrzega sobie prawo do przetwarzania Danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody jedynie w zakresie, czasie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują INLOGICA do retencji danych.

Dodatkowe Dane zbierane są przez INLOGICA jedynie w miejscach, w których wyraźnie wyrazili Państwo zgodę.