Zatory płatnicze dla Microsoft Dynamics AX/365

Monitoruj na bieżąco zatory płatnicze. Dbaj o wizerunek swojej firmy jako płatnika.

Walka z zatorami płatniczymi i kłopotami z płynnością finansową w biznesie trwa. Ministerstwo rozwoju wprowadziło zmiany w sprawozdaniach o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych począwszy od sprawozdań za rok 2022.

Jakie są główne zmiany w sprawozdaniu o zatorach płatniczych?

Poza zmianą samego terminu na złożenie sprawozdania wyklucza się z niego transakcje realizowane w ramach grupy kapitałowej oraz transakcje z publicznymi podmiotami leczniczymi. Poza tym nie uwzględnia się również świadczeń przedawnionych.

W przypadku raportowania informacji o świadczeniach spełnionych i otrzymanych (czyli należnościach i zobowiązaniach zapłaconych) podaje się tylko ich wartości bez rozróżnienia na przedziały czasowe.

Świadczenia pieniężne niespełnione i nieotrzymane w terminie (czyli zaległości zarówno nasze wobec kontrahentów, jak i kontrahentów wobec nas) wykazuje się jak dotąd z podziałem na okresy przekroczenia terminu zapłaty. Zmianie jednak uległy ich wartości. Aktualnie obowiązują przedziały: do 5 dni, 6 do 30 dni, 31 do 60 dni, 61 do 120 dni oraz powyżej 120 dni.

Wartość transakcji w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu płatności na konto.

Do kiedy sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2022?

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w tym roku składa się do 2 maja 2023.

Jednak samo złożenie i analizowanie post factum danych do Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty to przysłowiowa musztarda po obiedzie.

Wyzwaniem dla biznesu jest zapobieganie samemu powstawaniu zatorów płatniczych. Po to, by uchronić się przed ewentualną (nie zawsze przecież zamierzoną) niesolidnością swoich kontrahentów, własnymi opóźnieniami, które mogą skutkować generowaniem zatorów, a w konsekwencji karami ze strony UOKiK oraz nadszarpnięciem swojego wizerunku na rynku jako płatnika. Dane ze sprawozdań składanych ministrowi odpowiedzialnemu za sprawy gospodarcze są przecież publiczne dostępne.

Kontrola zatorów płatniczych – wyzwanie nie tylko dla dużych firm.

Największych przedsiębiorców przymuszają do kontroli zatorów przepisy. Jednak wiedza o rzetelności płatniczej partnerów, z którymi nawiązuje się relacje biznesowe jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Każda organizacja działająca na rynku powinna na bieżąco: monitorować własne praktyki płatnicze oraz monitorować opóźnienia w płatnościach od swoich Klientów.

Tym bardziej, że wraz z wprowadzonymi ostatnio zmianami w sprawozdaniach, zdecydowanie obniżono wartość „dozwolonego” limitu zobowiązań przeterminowanych.

Nadmierne opóźnianie w transakcjach handlowych. Jaki jest aktualny limit?

Nadmierne opóźnianie według najnowszej definicji to sytuacja, gdy suma wymagalnych nierozliczonych transakcji oraz transakcji rozliczonych po terminie w okresie 3 kolejnych miesięcy wynosi co najmniej 2 mln. zł.

Przekroczenie tego limitu wiąże się z karami. Aczkolwiek nie jest to sytuacja bez wyjścia. Istotne jest monitorowanie na bieżąco skali opóźnień.

Jak uchronić się przed karami za opóźnienia w płatnościach?

Jak pokazuje praktyka UOKiK może odstąpić od ukarania w przypadku wystąpienia okoliczności łagodzących. Na przykład wtedy, gdy dłużnik sam padł ofiarą zatorów.

Jeżeli w kontrolowanym okresie suma świadczeń pieniężnych nieotrzymanych lub otrzymanych przez firmę po terminie była wyższa niż wygenerowane przez nią samą zatory płatnicze, kar nie będzie. Zdecydowanie warto te wartości na bieżąco kontrolować.

Sprawdź nasz produkt: https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/zatory-platnicze/

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.